นโยบายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า
บริษัท บรรลือสาส์น จำกัด ("บริษัทฯ") ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้
นโยบายการสั่งซื้อสินค้า
สินค้าเมื่อทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขใดๆ กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าก่อนทำการชำระเงินทุกครั้ง
กรณี สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิต, ราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง หรือ กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น ทางบริษัทจะทำการติดต่อและแจ้งลูกค้าให้ทราบเพื่อดำเนินการชำระเงินคืน
นโยบายการคืนสินค้า
กรณี สินค้าหมดสต็อคชั่วคราว, สินค้ายกเลิกการผลิต, ราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง หรือ กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้
นโยบายการคืนเงิน
กรณี สินค้าหมดสต็อคชั่วคราว (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ), ราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง หรือ กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้
  • ลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางการโอนเงิน หลังจากยืนยันการชำระเงินและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินคืนเรียบร้อยแล้ว จะใช้เวลาคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งภายใน 30 วัน หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินจะถูกหักจากยอดเงินโอน
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิต เครดิต หรือแสกน QR Code บริษัทจะทำการตรวจสอบในระบบเพื่อดำเนินการชำระเงินคืนให้ แต่หากไม่สำเร็จ จะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังบริษัทที่ได้ทำการดูแลระบบชำระเงิน โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกรณี ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับแจ้งเรื่อง
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ช่องทางติดต่อ
สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทาง inbox เพจ Kaihuaror หรือเบอร์ติดต่อ 02-641-9955 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 18.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์